Home Faalangst Kinderen Volwassenen (Rij) Examenvrees Wie ben ik Contact
Hoogbegaafd

Hoogbegaafdheid is meer dan intelligentie. Naast een hoog IQ zijn factoren als doorzettingsvermogen, motivatie en creativiteit bepalend voor het functioneren van een leerling.


Motivatieproblemen kunnen leiden tot lage prestaties. Ze vormen vaak ook een reden waarop scholen hun besluit tot plaatsing op een lager niveau baseren. Een van de belangrijkste oorzaken van demotivatie ligt in het verschil tussen leren (wat het kind wil) en reproduceren (wat school vraagt). De cijfers dalen, de motivatie daalt, het kind gaat dagdromen en er ontstaan hiaten in de leerstof.


De zo ontstane neergaande spiraal kan leiden tot een absoluut onderpresteren. Motivatie (of het gebrek eraan) is echter geen statisch gegeven. Een kind kan opnieuw gemotiveerd worden door goede sturing en ondersteuning bij het nemen van de hindernissen die hun doelen in de weg staan.


Leren leren

Hoogbegaafde kinderen hebben over het algemeen op de basisschool niet veel moeite om de stof op zich te nemen. Zij hebben in feite niet geleerd om te leren, maar zij danken hun resultaten aan hun eigen competentie en niet aan hun eigen inspanningen

Als zij bijvoorbeeld op de middelbare school terecht komen en zij halen een onvoldoende voor Frans, dan gaan zij enorm twijfelen aan zichzelf. Zij moeten leren om te leren.

Toch is het juist voor hen erg belangrijk om zich in te spannen voor schoolse resultaten en succes en faalervaringen op te doen. Voor de ontwikkeling van een reëel zelfbeeld heeft de hoogbegaafde leerling deze ervaringen nodig.


Ook zie je bij hoogbegaafde leerlingen nogal eens tegenstrijdige schoolresultaten. In potentie zijn ze tot veel in staat. Als ze echter onvoldoende geleerd hebben met frustraties bij het leren om te gaan en

en succes en faalervaringen op te doen komen ze, mede door hun perfectionisme, in een neerwaartse spiraal terecht.

Door weinig faalervaringen te ervaren leren ze hier dus ook niet goed mee om gaan. Deze kinderen moeten leren dat het niet erg is als ze fouten maken, als ze dit eenmaal inzien groeit vaak het zelfbeeld.


Als een hoogbegaafde leerling zich niet op zijn eigen niveau kan ontwikkelen heeft dat zijn weerslag op de prestatiemotivatie. Door stapeling van leerervaringen ontstaan bepaalde patronen waaraan een leerling zijn succes of falen toeschrijft. Als een hoogbegaafde leerling op school niet hetzelfde laat zien als thuis kan zijn zelfbeeld aangetast worden. Hij kan aan zichzelf gaan twijfelen en dat kan leiden tot een negatief zelfbeeld en afwijkend leergedrag.

Een gevolg kan zijn dat de voortgang van het leerproces stagneert en de leerling mislukking georiënteerd raakt en faalangstig gedrag gaat vertonen of totaal gaat onderpresteren.

FAALANGST?

LEER ERMEE OM TE GAAN!

Faalangst

Soorten faalangst

Ontstaan

Kenmerken

Voortgezet onderwijs

Faalangsttraining Kinderen

Faalangsttraining Volwassenen